ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

11ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଡିପିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ anced ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଅନ୍ଧମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡିକ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ abandon ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ |

ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଡିପିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ anced ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଅନ୍ଧମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡିକ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ abandon ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ |

ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଡିପିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ anced ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଅନ୍ଧମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡିକ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ abandon ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ |

2cc050c5ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଡିପିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ anced ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଅନ୍ଧମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡିକ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ abandon ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ |
ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଡିପିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ anced ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋଭୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି |ଏଥିପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ employment ଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିବେ |କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏହାର କ result ଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ |ଅନ୍ଧମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡିକ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ abandon ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ |

କମ୍ପାନୀ ସଂସ୍କୃତି |

ସହଭାଗୀମାନେ |

11